Vedtekter

Lover for Schwizerringen stiftet 30.07.1994

Vedtatt av årsmøtet den 20.05.17  

Lovene er godkjent avNHKFden 

18.08.2017

Kap 1 Innledende bestemmelser 


§1-1 Organisasjon og virkeområde


Raseringensnavn er

Schweizerringen,og forkortes tilSR.Ringeneretselvstendig rettssubjekt og er å regnesom egen juridisk enhet.Schweizerringen

er tilsluttet NorskeHarehundklubbersForbund (NHKF) som igjen er tilsluttet Norsk KennelKlub(NKK), oger derforforpliktet til å overholde dereslover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt). Raseringenforplikter seg også til å ha reglersom pålegger sine egne medlemmer å følgeNKKsogNHKFsloverog bestemmelserog ikke å handle motstridende mot disse.


Raseringenarbeider med oppgaver vedrørende rasenSchweizerstøver.

Raseringenhar verneting der leder bor.


§1-2 Formål


Schweizerringenhar til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hundogutviklingen avschweizerstøver-rasen.Schweizerringenskal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.


§1-3 Definisjoner


Raseringens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Revisorer


Kap2 Medlemskap og krav til dette


§2-1 Medlemskap


Styret kan nekte å oppta som medlem personsom antas å kunne skade raseringenog/eller hundesaken. Ingenharkrav på medlemskap i raseringen.

Person nektet tatt oppsom medlem kan anke avslag tilNKKsAppellutvalg.


§2-2 Medlemskontingent


Alle enkeltmedlemmermed fullt medlemskap i NKK,harehundklubbog rasering, skalbetale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF fastsatt avNHKFsRepresentantskapsamt kontingent til harehundklubb fastsatt av klubbens årsmøte og rasering slik de bestemmer. Medlem kun i raseringen betaler bare kontigent til ringen.

Medlemhar ingen rettigheter førkontingenten er betalt.


§2-3 Medlemsplikter


Medlemmene er forpliktet til åstøtteSchweizerringenog Norsk KennelKlubsvirksomhet samt å følge. 


Schweizerringens, NHKFog Norsk KennelKlubslover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk KennelKlubeller raseringen hva gjelderinterntregelverk.


§2-4 Opphør av medlemskap


Medlemskap i raseringenopphører ved:


Utmeldelse

Strykning besluttet av raseringens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK(gjelder ikkefor dem som kun er medlem iraseringen). Vedtak om eksklusjon etter NKKslover. 


Kap.7


Vedtak om eksklusjoni raseringen


§2-5 Disiplinær reaksjoner


Norsk KennelKlubsloverkap. 7 Disiplinærreaksjonerm.mgjelder i sin helhet.


§2-6 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser


Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til raseringen. Styret kan i tillegg påskjønne personer som har ytet raseringenspesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt.


Kap.3 Organisasjon


§3-1 Høyeste myndighet


Raseringens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 01.09.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av raseringen(som krever ¾ flertall).


I tilfelle av stemmelikhet,er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.


§3-2 Møte og stemmerett


Alle raseringens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker vedrørende NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokalharehundklubb+ raseringen.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På raseringens årsmøte kanNHKFmøte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke forslags og stemmerett.


§3-3 Innkalling


Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukersfrist. Innkallingen skal sendes medlemmenedirekte, enten pr post, e-posteller i adressert medlemsblad.


Dersom disse dokumentene ikke legges synlige på raseringens hjemmesideinnen samme frist, skal de følge med den personlige innkallelsen:


 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.§3-4 Årsmøtets oppgaver


Årsmøtets oppgaver er å: 


Godkjenne eller nektestemmerett for medlemmer,godkjenne eller underkjenneinnkallingen, besluttedagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.


Oppnevnemøteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.


Behandle årsberetning


Behandleregnskap med revisors beretning


Behandle og fatte vedtak i alle saker pådagsorden.


På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.


Benkeforslag er ikke tillatt.


Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.


Velge:


 • Leder for 2 år 
 • Nestleder for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • 1 styremedlemmer for 2 år
 • 1 varamedlemmer for i 1 år
 • Revisor med vararevisor for 2 år
 • Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år


Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes tiltillitsverv i raseringen.


Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.

Benkeforslag er ikke tillatt.


Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.


§3-5 Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinærtårsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.


Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kunde oppgitte sakerkan behandles. 


Kap4 Styretm.v.


§4-1 Styret


Styret er raseringens høyeste myndighet mellom årsmøtene.


§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når meren halvparten av styremedlemmeneer til stede.


§3-5 Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinærtårsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.


Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kunde oppgitte sakerkan behandles.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.


§4-2 Vedtak og representasjon


Styret er beslutningsdyktig når meren halvparten av styremedlemmeneer til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller nårettav styremedlemmene krever det. Det skal føresprotokollerover styremøtene og de skal være tilgjengeligefor medlemmene, NHKFog NKK.


§4-3 Styrets oppgaver er å


 • Lede raseringenmellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte
 • Drive raseringen i samsvar med foreningens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne komiteer og representanter for raseringen, og utarbeide retningslinjer
 • Oppnevne representanter for raseringen tilNHKFsrepresentantskapsmøte
 • Konstituering av styret
 • Oppnevne representanter for raseringen tilNHKFsrepresentantskapsmøte.


Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 


§5-1 Valgkomite


Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.


§5-2 Revisor


Årsmøtet velger revisorog vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 


Kap. 6 Diverse bestemmelser


§6-1 Lovendringer


Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer avdisse må sendes NHKFfor godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intetanneter bestemt.


§6-2 Tolking av lovene


NKKsLovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKKjfNorsk KennelKlubslover §6-1.


§6-3 Oppløsning


For å oppløse raseringenkreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NHKF for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål.


Schweizerringen

Siden 1901